Σχετικά

Σκοπός

Η κατάσταση των νέων εργαζόμενων, νέοι κάτω των 30, παραμένει ανησυχητική. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν υψηλό ποσοστό ανεργίας. Η πραγματικότητα είναι ότι μιλάμε για μια ομάδα

που έχει ένα αβέβαιο μέλλον, με μια δύσκολη ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, αν και πολλοί από αυτούς έχουν πτυχία και μεταπτυχιακά.

Επίσης, οι συνθήκες εργασίας είναι αβέβαιες: αστάθεια, προσωρινά

Συμβόλαια, χαμηλοί μισθοί. Σε μια φάση όπου η πρόσβαση στην εργασία είναι ένας αγώνας, αυτή περιέχει πολλά εμπόδια και δυσκολίες, υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι και μεγάλος  ανταγωνισμός.

 

Το SYMPATIC στοχεύει στη δημιουργία:

 • Ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας μετά από την κινητικότητα
 • Μια διαδικασία εργοδότησης που ξεκινά πριν την κινητικότητα/ΕΕΚ και καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των νέων και των εργοδοτών τους.
 • Μια αξιόπιστη σχέση μεταξύ του νέου, του συντονιστή και του εκπαιδευτή / εργοδότη
 • Ένα δίκτυο εταιρειών από διάφορες χώρες που προσλαμβάνουν συχνά αλλα και ανακοινώνουν τις κενές θέσεις εργασίας τους
 • Μια ομάδα νέων να χειρίζεται μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα είναι “διαθέσιμη” και ικανή να υποβάλει αίτηση για κενές θέσεις εργασίας

Για την επιτυχία του SYMPATIC, πρέπει να εμπλακούν 3 βασικές ομάδες συμμετεχόντων:

 • Νέα άτομα κάτω των 30 ετών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα κινητικότητας ή μια  ΕΕΚ
 • Οι κοινωνικοί λειτουργοί / πάροχοι κινητικοτήτων  / πάροχοι ΕΕΚ (από την οργάνωση των εταίρων) που θα βοηθήσουν τους νέους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την μετακίνηση. Το προσωπικό, κατά τη διάρκεια του έργου, θα εκπαιδευτεί έτσι ώστε να παρέχει ακριβής επαγγελματική καθοδήγηση, στους νέους που αναζητούν εργασία.
 • Οι εκπαιδευτές στις εταιρείες που θα εργαστούν για την παρακολούθηση των νέων θα χτίσουν μια αξιόπιστη σχέση, θα παρακολουθήσουν εκπαίδευση για να προσαρμοστούν τις κενές θέσεις εργασίας με δύσκολες και εύκολες δεξιότητες που μπορούν καλύτερα να ταιριάξουν με τους νέους. Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να βοηθήσει και να υποστηρίξει τους νέους που αναζητούν εργασία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά Κινητικότητα/ ΕΕΚ, έτσι ώστε να αναπτύξουν κατάλληλες ικανότητες για μελλοντική επαγγελματική ένταξη.
 1. Δημιουργία δεσμού μεταξύ εταιρειών που προσλαμβάνουν συχνά (π.χ. τουριστικοί τομείς: οδηγοί, κέντρα πληροφόρησης, διαμονή, εστιατόρια, πωλήσεις, εποχικές θέσεις εργασίας) και νέοι που αναζητούν εργασία. Αυτό περιλαμβάνει:

  I. Σχεδιάστε μια πανοραμική εικόνα της αγοράς εργασίας (ανάγκες και απαιτήσεις) και των κενών θέσεων εργασίας στον κάθε τομέα
  II. Εκπαιδεύστε τους εργοδότες εκπαιδευτές των νέων ανθρώπων.

 2.  Διευκόλυνση της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας σε εθνικό και εξωτερικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, οι στόχοι μας είναι:

  Ι. Εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών/Πάροχοι Κινητικοτήτων /Πάροχοι ΕΕΚ ως υπεύθυνος απασχόλησης
  ΙΙ. Επιτρέψτε στους νέους να εκπαιδεύονται κατά τη διάρκεια μιας μετακίνησης για να επιστρέψουν με τις απαραίτητες ικανότητες για την ένταξη τους αγοράς εργασίας
  III. Διευκόλυνση για την αναγνώριση των ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί

Πρόγραμμα: Erasmus+

Στόχος: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών

Δράση: Στρατηγική Συνεργασίας για εκπαίδευση ενηλίκων

Τίτλος Έργου: Υποστήριξη και δύναμη μετακίνησης και κατάρτιση των νέων για την ένταξη στις επιχειρήσεις

Ακρώνυμο Έργου: SYMPATIC

Ημερομηνία έναρξης: 06/10/2019

Ημερομηνία λήξης: 05/12/2021

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση [επικοινωνία] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.