Αρχική

Το SYMPATIC είναι ένα έργο  ERASMUS Δράση 2 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η κατάσταση των νέων εργαζόμενων, νέοι κάτω των 30, παραμένει ανησυχητική. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν υψηλό ποσοστό ανεργίας. Η πραγματικότητα είναι ότι μιλάμε για μια ομάδα

που έχει ένα αβέβαιο μέλλον, με μια δύσκολη ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, αν και πολλοί από αυτούς έχουν πτυχία και μεταπτυχιακά.

Επίσης, οι συνθήκες εργασίας είναι αβέβαιες: αστάθεια, προσωρινά

Συμβόλαια, χαμηλοί μισθοί. Σε μια φάση όπου η πρόσβαση στην εργασία είναι ένας αγώνας, αυτή περιέχει πολλά εμπόδια και δυσκολίες, υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι και μεγάλος  ανταγωνισμός.

Το SYMPATIC στοχεύει στη δημιουργία:

 • Ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας μετά από κινητικότητα
 • Μια διαδικασία εργοδότησης που ξεκινά πριν την κινιτικότητα/ΕΕΚ και καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των νέων και των εργοδοτών τους.
 • Μια αξιόπιστη σχέση μεταξύ του νέου, του συντονιστή και του εκπαιδευτή / εργοδότη
 • Ένα δίκτυο εταιρειών από διάφορες χώρες που προσλαμβάνουν συχνά αλλα και ανακοινώνουν τις κενές θέσεις εργασίας τους
 • Μια ομάδα νέων να χειρίζεται μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα είναι “διαθέσιμη” και ικανή να υποβάλει αίτηση για κενές θέσεις εργασίας

Σχετικά

Σκοπός

Η κατάσταση των νέων εργαζόμενων, νέοι κάτω των 30, παραμένει ανησυχητική. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν υψηλό ποσοστό ανεργίας. Η πραγματικότητα είναι ότι μιλάμε για μια ομάδα

που έχει ένα αβέβαιο μέλλον, με μια δύσκολη ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, αν και πολλοί από αυτούς έχουν πτυχία και μεταπτυχιακά.

Επίσης, οι συνθήκες εργασίας είναι αβέβαιες: αστάθεια, προσωρινά

Συμβόλαια, χαμηλοί μισθοί. Σε μια φάση όπου η πρόσβαση στην εργασία είναι ένας αγώνας, αυτή περιέχει πολλά εμπόδια και δυσκολίες, υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι και μεγάλος  ανταγωνισμός.

 

Το SYMPATIC στοχεύει στη δημιουργία:

 • Ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας μετά από την κινητικότητα
 • Μια διαδικασία εργοδότησης που ξεκινά πριν την κινητικότητα/ΕΕΚ και καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των νέων και των εργοδοτών τους.
 • Μια αξιόπιστη σχέση μεταξύ του νέου, του συντονιστή και του εκπαιδευτή / εργοδότη
 • Ένα δίκτυο εταιρειών από διάφορες χώρες που προσλαμβάνουν συχνά αλλα και ανακοινώνουν τις κενές θέσεις εργασίας τους
 • Μια ομάδα νέων να χειρίζεται μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα είναι “διαθέσιμη” και ικανή να υποβάλει αίτηση για κενές θέσεις εργασίας

Για την επιτυχία του SYMPATIC, πρέπει να εμπλακούν 3 βασικές ομάδες συμμετεχόντων:

 • Νέα άτομα κάτω των 30 ετών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα κινητικότητας ή μια  ΕΕΚ
 • Οι κοινωνικοί λειτουργοί / πάροχοι κινητικοτήτων  / πάροχοι ΕΕΚ (από την οργάνωση των εταίρων) που θα βοηθήσουν τους νέους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την μετακίνηση. Το προσωπικό, κατά τη διάρκεια του έργου, θα εκπαιδευτεί έτσι ώστε να παρέχει ακριβής επαγγελματική καθοδήγηση, στους νέους που αναζητούν εργασία.
 • Οι εκπαιδευτές στις εταιρείες που θα εργαστούν για την παρακολούθηση των νέων θα χτίσουν μια αξιόπιστη σχέση, θα παρακολουθήσουν εκπαίδευση για να προσαρμοστούν τις κενές θέσεις εργασίας με δύσκολες και εύκολες δεξιότητες που μπορούν καλύτερα να ταιριάξουν με τους νέους. Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να βοηθήσει και να υποστηρίξει τους νέους που αναζητούν εργασία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά Κινητικότητα/ ΕΕΚ, έτσι ώστε να αναπτύξουν κατάλληλες ικανότητες για μελλοντική επαγγελματική ένταξη.
 1. Δημιουργία δεσμού μεταξύ εταιρειών που προσλαμβάνουν συχνά (π.χ. τουριστικοί τομείς: οδηγοί, κέντρα πληροφόρησης, διαμονή, εστιατόρια, πωλήσεις, εποχικές θέσεις εργασίας) και νέοι που αναζητούν εργασία. Αυτό περιλαμβάνει:

  I. Σχεδιάστε μια πανοραμική εικόνα της αγοράς εργασίας (ανάγκες και απαιτήσεις) και των κενών θέσεων εργασίας στον κάθε τομέα
  II. Εκπαιδεύστε τους εργοδότες εκπαιδευτές των νέων ανθρώπων.

 2.  Διευκόλυνση της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας σε εθνικό και εξωτερικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, οι στόχοι μας είναι:

  Ι. Εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών/Πάροχοι Κινητικοτήτων /Πάροχοι ΕΕΚ ως υπεύθυνος απασχόλησης
  ΙΙ. Επιτρέψτε στους νέους να εκπαιδεύονται κατά τη διάρκεια μιας μετακίνησης για να επιστρέψουν με τις απαραίτητες ικανότητες για την ένταξη τους αγοράς εργασίας
  III. Διευκόλυνση για την αναγνώριση των ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί

Πρόγραμμα: Erasmus+

Στόχος: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών

Δράση: Στρατηγική Συνεργασίας για εκπαίδευση ενηλίκων

Τίτλος Έργου: Υποστήριξη και δύναμη μετακίνησης και κατάρτιση των νέων για την ένταξη στις επιχειρήσεις

Ακρώνυμο Έργου: SYMPATIC

Ημερομηνία έναρξης: 06/10/2019

Ημερομηνία λήξης: 05/12/2021

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση [επικοινωνία] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Παραδοτέα

IO 1 – Επαγγελματικό προφίλ.

Μια λεπτομερής μελέτη σχετικά με την πραγματικότητα της εργασίας και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά (προσόντα) στον τομέα του τουρισμού.

λήψη πλήρους έκδοσης
ληψη περίληψης

IO 2 – Εργαλεία Εκπαιδευτών:

Εκπαίδευση και εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές για τις επιχειρήσεις, πριν και μετά mobility / VET ώστε να μπορούν να ελέγχουν τους νέους και να υποστηρίζουν / διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξη.

Λήψη Mentor Kit
λήψη συνημμένων

IO 3 – Πακέτο Κινητικότητας:

Εκπαίδευση για να γίνει υπεύθυνος απασχόλησης. Περιλαμβάνει 3 κύρια θέματα:

 • πώς να είσαι υπεύθυνος απασχόλησης (ρόλοι και στόχοι και τα 7 πιθανά σενάρια μετά μια Κινιτικότητα ή μια ΕΕΚ
 • πώς να χρησιμοποιήσετε υπεύθυνα τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης: να προωθήσετε μια δεξιότητα των νέων μέσω των κοινωνικών δικτύων και να αναζητήσετε μια εργασία με το κατάλληλο προφίλ στα κατάλληλα κοινωνικά μέσα
 • πως να αξιολογήσετε τις ικανότητες που αναπτύχθηκαν σε μια κινητικότητα
  Το πακέτο κινητικότητας αποτελείται από ένα εκπαιδευτικό περιεχόμενο με μαθησιακούς στόχους και αποτελέσματα, καθώς και από καθένα από τα 7 σενάρια που αναπτύχθηκαν στις 4 χώρες.
Λήψη Πακέτου Κινητικότητας
Λήψη Συνημμένων Πακέτου Κινητικότητας

IO 4 – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα:

Στόχος της πλατφόρμας CONNECT είναι να συνδέσει τους νέους που συμμετέχουν στο έργο αλλά και τους υπεύθυνους για την πρόσληψη ατόμων από κάθε εταιρεία έτσι ώστε να ενθαρρύνουν την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους και κυρίως την κατάλληλη σύνδεση

Εταίροι

Το έργο SYMPATIC υλοποιείται σε ιδιαίτερο επίπεδο και αποτελείται από διάφορους εταίρους με διαφορετική αλλά συμπληρωματική εμπειρία:

 • Eurocircle ως συντονιστής του έργου από την Marseille, (France), 
 • ADICE in Roubaix (France)
 • CIOFS-FP in Ρώμη (Ιταλία),
 • U-Bus in Βερολίνο(Γερμανία),
 • Metropolisnet in Βερολίνο (Γερμανία) και
 • EDIT-C in Λευκωσία (Κύπρος).

Η κοινοπραξία έχει εμπειρία στη διεθνή μετακίνηση των νέων (εθελοντισμός ή VET) και θα εργαστεί για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου δικτύου με εταιρείες στον τουριστικό τομέα.

Συντονιστής

Εταίροι

CONNECT