Αρχική

Το SYMPATIC είναι ένα έργο  ERASMUS Δράση 2 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η κατάσταση των νέων εργαζόμενων, νέοι κάτω των 30, παραμένει ανησυχητική. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν υψηλό ποσοστό ανεργίας. Η πραγματικότητα είναι ότι μιλάμε για μια ομάδα

που έχει ένα αβέβαιο μέλλον, με μια δύσκολη ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, αν και πολλοί από αυτούς έχουν πτυχία και μεταπτυχιακά.

Επίσης, οι συνθήκες εργασίας είναι αβέβαιες: αστάθεια, προσωρινά

Συμβόλαια, χαμηλοί μισθοί. Σε μια φάση όπου η πρόσβαση στην εργασία είναι ένας αγώνας, αυτή περιέχει πολλά εμπόδια και δυσκολίες, υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι και μεγάλος  ανταγωνισμός.

Το SYMPATIC στοχεύει στη δημιουργία:

  • Ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας μετά από κινητικότητα
  • A process of recruitment that starts before the mobility / VET & a better communication between young people and employers
  • Μια αξιόπιστη σχέση μεταξύ του νέου, του συντονιστή και του εκπαιδευτή / εργοδότη
  • Ένα δίκτυο εταιρειών από διάφορες χώρες που προσλαμβάνουν συχνά αλλα και ανακοινώνουν τις κενές θέσεις εργασίας τους
  • Μια ομάδα νέων να χειρίζεται μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα είναι “διαθέσιμη” και ικανή να υποβάλει αίτηση για κενές θέσεις εργασίας

Σχετικά

The situation of youth employment, young people under 30, remains alarming. Many countries in Europe have very high rates of youth unemployment. The reality is that we are talking about a group that has an uncertain future, with a difficult integration in the labor market, although many of them have higher education and master. Moreover, the working conditions are precarious: little stability, temporary contracts, poor family reconciliation and low wages. In a context where access to work has become, the race to employability contains a lot of obstacles and difficulties, there are many candidates and a lot of competitiveness.

SYMPATIC aims at creating:

 • A facilitated labor integration for young people after a mobility
 • A process of recruitment that starts before the mobility / VET & a better communication between young people and employers
 • A trustful relationship between the young person, the job coach and the tutor / employer
 • A network of companies in different countries that are recruiting on a regular basis and their vacancies
 • A pool of young people on the online platform that are “available” and competent to apply for the job vacancies

For the success of SYMPATIC, three key groups of participants must be involved:

 • Young people under 30 who participate in a mobility program or a VET.
 • The social workers/ mobility providers / VET providers (from partner organisation) who will help young people before, during and after the mobility. the staff, during the project, will be trained to become Job Coach, equipped to provide more accurate professional guidance for young adults job seekers more mobile.
 • The tutors in the companies who will work on the follow up of the young people, build a trustful relation, attend a training to adapt job vacancies with hard and soft skills that can better match with young people. The role of the tutor is to help and support the young job seekers before, during and after the mobility / VET in order for them to develop appropriate competences for a future professional integration.
 1. Create a link between companies that recruit on a regular basis (i.e tourism sectors: guides, drivers, information centres, accommodation, catering / restaurant industry, selling, seasonal jobs) and young people looking for a job. This includes:
  • Draw a panorama of the job market (needs and demands) and job vacancies in the sectors
  • Train employers to be tutors of young people
 2. Facilitate the integration of young people in the labour market at national level and abroad. Specifically, our aims are to:
  • Train social workers/mobility providers / VET providers to be job coach
  • Enable young people to get trained during a mobility and come back with the necessary competences to integrate the labour market
  • Facilitate the recognition of the acquired competences

Programme: Erasmus+

Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Action: Strategic Partnerships for adult education

Project Title: Support and Value Young Adults Mobility and Training for Integration into Companies

Project Acronym: SYMPATIC

Start Date: 06/10/2019

End Date: 05/12/2021

This project has been funded with support from the European Commission. The publication [communication] reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Παραδοτέα

IO 1 – Επαγγελματικό προφίλ.

Μια λεπτομερής μελέτη σχετικά με την πραγματικότητα της εργασίας και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά (προσόντα) στον τομέα του τουρισμού.

IO 2 – Εργαλεία Εκπαιδευτών:

Εκπαίδευση και εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές για τις επιχειρήσεις, πριν και μετά mobility / VET ώστε να μπορούν να ελέγχουν τους νέους και να υποστηρίζουν / διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξη.

IO 3 – The mobility pack:

Εκπαίδευση για να γίνει υπεύθυνος απασχόλησης. Περιλαμβάνει 3 κύρια θέματα:

 • πώς να είσαι υπεύθυνος απασχόλησης (ρόλοι και στόχοι και τα 7 πιθανά σενάρια μετά a mobility or a VET
 • πώς να χρησιμοποιήσετε υπεύθυνα τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης: να προωθήσετε μια δεξιότητα των νέων μέσω των κοινωνικών δικτύων και να αναζητήσετε μια εργασία με το κατάλληλο προφίλ στα κατάλληλα κοινωνικά μέσα
 • how to evaluate the competences developed on a mobility

Το πακέτο κινητικότητας αποτελείται από ένα εκπαιδευτικό περιεχόμενο με μαθησιακούς στόχους και αποτελέσματα, καθώς και από καθένα από τα 7 σενάρια που αναπτύχθηκαν στις 4 χώρες.

IO 4 – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα:

Στόχος της πλατφόρμας CONNECT είναι να συνδέσει τους νέους που συμμετέχουν στο έργο αλλά και τους υπεύθυνους για την πρόσληψη ατόμων από κάθε εταιρεία έτσι ώστε να ενθαρρύνουν την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους και κυρίως την κατάλληλη σύνδεση

Συνεργάτες

Το έργο SYMPATIC υλοποιείται σε ιδιαίτερο επίπεδο και αποτελείται από διάφορους εταίρους με διαφορετική αλλά συμπληρωματική εμπειρία:

 • Eurocircle ως συντονιστής του έργου από την Marseille
 • (France), ADICE in Roubaix (France), CIOFS-FP in Ρώμη (Ιταλία),
 • U-Bus in Βερολίνο(Γερμανία),
 • Metropolisnet in Βερολίνο (Γερμανία) και
 • EDIT-C in Λευκωσία (Κύπρος).

Η κοινοπραξία έχει εμπειρία στη διεθνή μετακίνηση των νέων (εθελοντισμός ή VET) και θα εργαστεί για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου δικτύου με εταιρείες στον τουριστικό τομέα.

Συντονιστής

Εταίροι

CONNECT