Παραδοτέα

IO 1 – Επαγγελματικό προφίλ.

Μια λεπτομερής μελέτη σχετικά με την πραγματικότητα της εργασίας και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά (προσόντα) στον τομέα του τουρισμού.

IO 2 – Εργαλεία Εκπαιδευτών:

Εκπαίδευση και εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές για τις επιχειρήσεις, πριν και μετά mobility / VET ώστε να μπορούν να ελέγχουν τους νέους και να υποστηρίζουν / διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξη.

IO 3 – The mobility pack:

Εκπαίδευση για να γίνει υπεύθυνος απασχόλησης. Περιλαμβάνει 3 κύρια θέματα:

  • πώς να είσαι υπεύθυνος απασχόλησης (ρόλοι και στόχοι και τα 7 πιθανά σενάρια μετά a mobility or a VET
  • πώς να χρησιμοποιήσετε υπεύθυνα τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης: να προωθήσετε μια δεξιότητα των νέων μέσω των κοινωνικών δικτύων και να αναζητήσετε μια εργασία με το κατάλληλο προφίλ στα κατάλληλα κοινωνικά μέσα
  • how to evaluate the competences developed on a mobility

Το πακέτο κινητικότητας αποτελείται από ένα εκπαιδευτικό περιεχόμενο με μαθησιακούς στόχους και αποτελέσματα, καθώς και από καθένα από τα 7 σενάρια που αναπτύχθηκαν στις 4 χώρες.

IO 4 – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα:

Στόχος της πλατφόρμας CONNECT είναι να συνδέσει τους νέους που συμμετέχουν στο έργο αλλά και τους υπεύθυνους για την πρόσληψη ατόμων από κάθε εταιρεία έτσι ώστε να ενθαρρύνουν την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους και κυρίως την κατάλληλη σύνδεση